Đại hội cổ đông thường niên

Công văn chấp thuận gia hạn ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Công văn chấp thuận gia hạn ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công văn chấp thuận gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội, xem chi tiết tại đây: CV chấp thuận gia hạn ĐH CĐTN 2018
Ngày đăng ký cuối cùng dự ĐHCĐ năm 2018
Ngày đăng ký cuối cùng dự ĐHCĐ năm 2018 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (VSD) vào mục đại hội cổ đông năm 2018, chi tiết tại liên kết sau : [TB ĐHCĐ 2018]
Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017
Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017 Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2017 tại liên kết sau: Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

EMESCO mời họp Đại hội cổ đông thường niên Báo cáo của TGĐ về kết quả SXKD năm 2010, Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2011, Báo cáo tài chính 2010 đã được kiểm toán; Các tờ trình đại hội (tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2011, Tờ trình về Phương án và mức chi trả cổ tức năm 2010, Tờ trình về Phương án lựa chọn...
Đọc Thêm