Quan hệ cổ đông

CBTT BẤT THƯỜNG THÔNG BÁO CỦA VSDC VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THAM DỰ ĐHĐCĐ TN NĂM 2024
CBTT BẤT THƯỜNG THÔNG BÁO CỦA VSDC VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THAM DỰ ĐHĐCĐ TN NĂM 2024 CBTT BẤT THƯỜNG TB CỦA VSDC
TB VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ TN NĂM 2024
TB VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ TN NĂM 2024 TB VỀ NGÀY ĐKÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ TN NĂM 2024
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 Báo cáo thường niên năm 2023
CÔNG BỐ THÔNG TIN GIA HẠN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG BỐ THÔNG TIN GIA HẠN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CBTT gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  2024
CÔNG BỐ THÔNG TIN GIẢI TRÌNH Ý KIẾN KIỂM TOÁN NGOẠI TRỪ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023
CÔNG BỐ THÔNG TIN GIẢI TRÌNH Ý KIẾN KIỂM TOÁN NGOẠI TRỪ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 CBTT GIẢI TRÌNH BCTC NĂM 2023
BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2023
BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2023 BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2023
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CTY NĂM 2023
CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V GÓP VỐN VÀ CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN TẠI CTY CP TRES MIỀN TRUNG
CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V GÓP VỐN VÀ CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN TẠI CTY CP TRES MIỀN TRUNG CBTT NQ HĐQT v/v Góp vốn và cử người đại diện phần vốn tại Công ty CP TREs Miền Trung
CBTT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023
CBTT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023