Đại hội cổ đông thường niên

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THƯ MỜI HỌP; CHƯƠNG TRÌNH HỌP; QUY CHẾ LÀM VIỆC; GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ-ỦY QUYỀN; BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023; BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT; TỜ TRINH PHÂN PHỐI LNST NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023; TỜ TRÌNH Q.TOÁN THÙ LAO HĐQT&BKS NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT&BKS NĂM...
Đọc Thêm

Thông báo của VSD đồng ý chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ TN năm 2023
Thông báo của VSD đồng ý chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ TN năm 2023 TB của VSD đồng ý chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ TN năm 2023
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG HỌP ĐHĐCĐ TN NĂM 2023
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG HỌP ĐHĐCĐ TN NĂM 2023 TB chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ TN năm 2023
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐHĐCĐ TN NĂM 2022; NQ HĐQT TRIỆU TẬP HỌP ĐHĐCĐ TN NĂM 2022; TB CỦA VSD VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM DỰ ĐHĐCĐ TN NĂM 2022; THƯ MỜI; GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ-ỦY QUYỀN; QUY CHẾ LÀM VIỆC; BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022; BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT; TỜ TRÌNH QUYẾT TOÁN...
Đọc Thêm

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC GIA HẠN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC GIA HẠN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 NQ VỀ VIỆC GIA HẠN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM; BÁO-CÁO-KẾT-QUẢ-SXKD-2020-VÀ-KẾ-HOẠCH-2021; BÁO-CÁO-CỦA-BAN-KIỂM-SOÁT; TỜ TRÌNH QUYẾT TOÁN THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2021; TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LNST NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021; TỞ-TRÌNH-LỰA-CHỌN-ĐƠN-VỊ-KIỂM-TOÁN-ĐỘC-LẬP-BCTC-2021; TỜ...
Đọc Thêm

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN V/V SỬA ĐỔI, BS ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN V/V SỬA ĐỔI, BS ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

TB CHỐT DANH SÁCH LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CỦA CÔNG TY; TB CỦA T.TÂM LƯU KÝ CK VỀ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN TT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ; PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG; Phụ lục I- SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY; Phụ lục II – SỬA ĐỔI, BỔ SUNG...
Đọc Thêm

THÔNG BÁO HOÃN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
THÔNG BÁO HOÃN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 TB hoãn tổ chức ĐHĐCĐ 2021