Đại hội cổ đông thường niên

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐHĐCĐ TN NĂM 2022; NQ HĐQT TRIỆU TẬP HỌP ĐHĐCĐ TN NĂM 2022; TB CỦA VSD VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM DỰ ĐHĐCĐ TN NĂM 2022; THƯ MỜI; GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ-ỦY QUYỀN; QUY CHẾ LÀM VIỆC; BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022; BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT; TỜ TRÌNH QUYẾT TOÁN...
Đọc Thêm

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC GIA HẠN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC GIA HẠN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 NQ VỀ VIỆC GIA HẠN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM; BÁO-CÁO-KẾT-QUẢ-SXKD-2020-VÀ-KẾ-HOẠCH-2021; BÁO-CÁO-CỦA-BAN-KIỂM-SOÁT; TỜ TRÌNH QUYẾT TOÁN THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2021; TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LNST NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021; TỞ-TRÌNH-LỰA-CHỌN-ĐƠN-VỊ-KIỂM-TOÁN-ĐỘC-LẬP-BCTC-2021; TỜ...
Đọc Thêm

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN V/V SỬA ĐỔI, BS ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN V/V SỬA ĐỔI, BS ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

TB CHỐT DANH SÁCH LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CỦA CÔNG TY; TB CỦA T.TÂM LƯU KÝ CK VỀ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN TT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ; PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG; Phụ lục I- SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY; Phụ lục II – SỬA ĐỔI, BỔ SUNG...
Đọc Thêm

THÔNG BÁO HOÃN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
THÔNG BÁO HOÃN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 TB hoãn tổ chức ĐHĐCĐ 2021
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

*TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 GỒM: GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ-ỦY QUYỀN; BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD 2020 VÀ KẾ HOẠCH 2021; BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT; TỞ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP BCTC 2021; TỜ TRÌNH THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT; DỰ THẢO QUY CHẾ CỦA BAN KIỂM...
Đọc Thêm

THÔNG BÁO CỦA VSD VỀ NGÀY CUỐI CÙNG CHỐT DS CỔ ĐÔNG HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
THÔNG BÁO CỦA VSD VỀ NGÀY CUỐI CÙNG CHỐT DS CỔ ĐÔNG HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 TB của VSD về ngày đăng ký chốt DS cổ đông họp ĐHĐCĐ TN 2021
Nghị quyết gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Nghị quyết gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 NQ về việc Gia hạn thời gian ĐHĐCĐ TN 2021