Đại hội cổ đông thường niên

CBTT BẤT THƯỜNG THÔNG BÁO CỦA VSDC VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THAM DỰ ĐHĐCĐ TN NĂM 2024
CBTT BẤT THƯỜNG THÔNG BÁO CỦA VSDC VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THAM DỰ ĐHĐCĐ TN NĂM 2024 CBTT BẤT THƯỜNG TB CỦA VSDC
TB VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ TN NĂM 2024
TB VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ TN NĂM 2024 TB VỀ NGÀY ĐKÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ TN NĂM 2024
CÔNG BỐ THÔNG TIN GIA HẠN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG BỐ THÔNG TIN GIA HẠN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CBTT gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  2024
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THƯ MỜI HỌP; CHƯƠNG TRÌNH HỌP; QUY CHẾ LÀM VIỆC; GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ-ỦY QUYỀN; BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023; BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT; TỜ TRINH PHÂN PHỐI LNST NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023; TỜ TRÌNH Q.TOÁN THÙ LAO HĐQT&BKS NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT&BKS NĂM...
Đọc Thêm

Thông báo của VSD đồng ý chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ TN năm 2023
Thông báo của VSD đồng ý chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ TN năm 2023 TB của VSD đồng ý chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ TN năm 2023
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG HỌP ĐHĐCĐ TN NĂM 2023
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG HỌP ĐHĐCĐ TN NĂM 2023 TB chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ TN năm 2023
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐHĐCĐ TN NĂM 2022; NQ HĐQT TRIỆU TẬP HỌP ĐHĐCĐ TN NĂM 2022; TB CỦA VSD VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM DỰ ĐHĐCĐ TN NĂM 2022; THƯ MỜI; GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ-ỦY QUYỀN; QUY CHẾ LÀM VIỆC; BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022; BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT; TỜ TRÌNH QUYẾT TOÁN...
Đọc Thêm

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC GIA HẠN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC GIA HẠN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 NQ VỀ VIỆC GIA HẠN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM; BÁO-CÁO-KẾT-QUẢ-SXKD-2020-VÀ-KẾ-HOẠCH-2021; BÁO-CÁO-CỦA-BAN-KIỂM-SOÁT; TỜ TRÌNH QUYẾT TOÁN THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2021; TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LNST NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021; TỞ-TRÌNH-LỰA-CHỌN-ĐƠN-VỊ-KIỂM-TOÁN-ĐỘC-LẬP-BCTC-2021; TỜ...
Đọc Thêm