Đại hội cổ đông thường niên

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

EMESCO mời họp Đại hội cổ đông thường niên

Báo cáo của TGĐ về kết quả SXKD năm 2010, Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2011, Báo cáo tài chính 2010 đã được kiểm toán; Các tờ trình đại hội (tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2011, Tờ trình về Phương án và mức chi trả cổ tức năm 2010, Tờ trình về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC 2011).

Báo cáo của Trưởng ban kiểm soát về công tác giám sát và thẩm định Báo cáo tài chính 2010 đã được kiểm toán.

Biểu quyết thông qua các văn kiện đại hội:

  • – Báo cáo của HĐQT về tổng kết công tác hoạt động năm 2010.
  • – Báo cáo của TGĐ về tổng kết hoạt động SXKD 2010 và kế hoạch SXKD 2011.
  • – Báo cáo của BKS.
  • – Báo cáo tài chính 2010 đã được kiểm toán.
  • – Tờ trình về phương án trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2010.
  • – Tờ trình về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán.
  • – Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2011.

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2011. Xem chi tiết tại đây : File-Chuong trinh

Phiếu đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011. Xem chi tiết tại đây : PHIEUDANGKY-2011

Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011. Xem chi tiết tại đây : GIAYUYQUYEN-2011

Bài Viết Liên Quan