Thông tin chung

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện (EMESCO) trân trọng Kính mời các Quý vị cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với nội sung như sau:

Thời gian: 8h00 sáng ngày 27 tháng 06 năm 2024 (Thứ năm)

Địa điểm: Hội trường tầng 2- Trụ sở Công ty EMESCO  Số 56 Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

I>Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm :

  1. Thư mời họp
  2. Giấy xác nhận tham dự-Ủy quyền
  3. Chương trình họp
  4. Quy chế làm việc
  5. Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
  6. Báo cáo của Ban kiểm soát;
  7. Tờ trình Phân phối LNST năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024;
  8. Tờ trình QT thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
  9. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024
  10. Dự thảo Nghị Quyết DHĐCĐ TN năm 2024

II> Công bố Nghị quyết + Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

1.BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

2.NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

III>Một số hình ảnh diễn biến tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

 

Bài Viết Liên Quan