Thông tin chung

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

  1. Các tài liệu của đại hội :

Chương trình Đại hội cổ đông 2018

Báo cáo của ban kiểm soát 2018

Báo cáo kết quả SXKD 2017 và kế hoạch 2018 của HĐQT và Ban điều hành

Tờ trình phân phối LNST 2017 và phương án cổ tức 2018

Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Quy chế làm việc năm 2018

Dự thảo nghị quyết ĐH cổ đông 2018

Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2018

Biên bản Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

 

2. Các hình ảnh của Đại hội

Bài Viết Liên Quan