Đại hội cổ đông thường niên

CÔNG VĂN ĐỒNG Ý GIA HẠN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CV đồng ý gia hạn họp ĐHĐCĐ -Sở KHĐT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

*Tài liệu Đại hội cổ đông EMESCO 2019: GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ -ỦY QUYỀN CHƯƠNG TRÌNH HỌP QUY CHẾ LÀM VIỆC TỜ TRÌNH QUYẾT TOÁN & KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2018 TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN BCTC NĂM 2019 TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LNST NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019 BÁO...
Đọc Thêm

Thư mời họp Đại hội Cổ đông 2019
Thư mời họp Đại hội Cổ đông 2019 Thư mời họp Đại hội Cổ đông 2019: Mời xem tại file
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (13/6/2019) và xác nhận danh sách người sở hữu CK
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (13/6/2019) và xác nhận danh sách người sở hữu CK Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu CK: TB danh sách người sở hữu CK (VSD)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:  Link công văn chính thức
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Các tài liệu của đại hội : Chương trình Đại hội cổ đông 2018 Báo cáo của ban kiểm soát 2018 Báo cáo kết quả SXKD 2017 và kế hoạch 2018 của HĐQT và Ban điều hành Tờ trình phân phối LNST 2017 và phương án cổ tức 2018 Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch...
Đọc Thêm

Công văn chấp thuận gia hạn ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Công văn chấp thuận gia hạn ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công văn chấp thuận gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội, xem chi tiết tại đây: CV chấp thuận gia hạn ĐH CĐTN 2018
Ngày đăng ký cuối cùng dự ĐHCĐ năm 2018
Ngày đăng ký cuối cùng dự ĐHCĐ năm 2018 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (VSD) vào mục đại hội cổ đông năm 2018, chi tiết tại liên kết sau : [TB ĐHCĐ 2018]
Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017
Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017 Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2017 tại liên kết sau: Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017