Thông tin chung

HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023
HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 Hợp đồng kiểm toán 2023
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023 BÁO CÁO QUẢN TRỊ CTY 2023
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 BẰNG TIỀN
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 BẰNG TIỀN TB NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 BẰNG TIỀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THƯ MỜI HỌP; CHƯƠNG TRÌNH HỌP; QUY CHẾ LÀM VIỆC; GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ-ỦY QUYỀN; BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023; BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT; TỜ TRINH PHÂN PHỐI LNST NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023; TỜ TRÌNH Q.TOÁN THÙ LAO HĐQT&BKS NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT&BKS NĂM...
Đọc Thêm

Thông báo của VSD đồng ý chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ TN năm 2023
Thông báo của VSD đồng ý chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ TN năm 2023 TB của VSD đồng ý chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ TN năm 2023
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG HỌP ĐHĐCĐ TN NĂM 2023
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG HỌP ĐHĐCĐ TN NĂM 2023 TB chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ TN năm 2023
CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH Ý KIẾN KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022
CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH Ý KIẾN KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH Ý KIẾN KIỂM TOÁN LOẠI TRỪ
GIA HẠN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
GIA HẠN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 Công bố thông tin gia hạn họp ĐHĐCĐ TN năm 2023
CÔNG BỐ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022
CÔNG BỐ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC 2022