Thông tin chung

CBTT BẤT THƯỜNG THÔNG BÁO CỦA VSDC VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THAM DỰ ĐHĐCĐ TN NĂM 2024
CBTT BẤT THƯỜNG THÔNG BÁO CỦA VSDC VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THAM DỰ ĐHĐCĐ TN NĂM 2024 CBTT BẤT THƯỜNG TB CỦA VSDC
CÔNG BỐ THÔNG TIN GIA HẠN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG BỐ THÔNG TIN GIA HẠN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CBTT gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  2024
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CTY NĂM 2023
CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V GÓP VỐN VÀ CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN TẠI CTY CP TRES MIỀN TRUNG
CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V GÓP VỐN VÀ CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN TẠI CTY CP TRES MIỀN TRUNG CBTT NQ HĐQT v/v Góp vốn và cử người đại diện phần vốn tại Công ty CP TREs Miền Trung
CBTT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023
CBTT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2023
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2023 BÁO CÁO QUẢN TRỊ CTY 6 THÁNG NĂM 2023
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 BẰNG TIỀN
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 BẰNG TIỀN TB NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 BẰNG TIỀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THƯ MỜI HỌP; CHƯƠNG TRÌNH HỌP; QUY CHẾ LÀM VIỆC; GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ-ỦY QUYỀN; BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023; BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT; TỜ TRINH PHÂN PHỐI LNST NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023; TỜ TRÌNH Q.TOÁN THÙ LAO HĐQT&BKS NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT&BKS NĂM...
Đọc Thêm

Thông báo của VSD đồng ý chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ TN năm 2023
Thông báo của VSD đồng ý chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ TN năm 2023 TB của VSD đồng ý chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ TN năm 2023