Báo cáo thường niên

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Báo cáo thường niên năm 2021
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Báo cáo thường niên năm 2020
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 Bao cao thuong nien 2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2019 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
Báo cáo thường niên năm 2018
Báo cáo thường niên năm 2018 Công ty EMESCO trân trọng báo cáo Quý cổ đông : BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Báo cáo tài chính tổng hợp 2018 của công ty Emesco
Báo cáo tài chính tổng hợp 2018 của công ty Emesco Công ty EMESCO trân trọng gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 tại liên kết sau: [Xem Báo cáo]
Giải trình thay đổi chỉ tiêu LNST Quý 1 năm 2017 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO giải trình thay đổi chỉ tiêu LNST Quý 1 năm 2017: Giai trinh thay doi chi tieu LNST Quy 1-2017 so voi Quy 1-2016
Báo cáo kiểm toán năm 2017
Báo cáo kiểm toán năm 2017 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO trân trọng thông báo Báo cao kiểm toán năm 2017: [Xem trực tuyến]
Báo cáo kiểm toán năm 2016
Báo cáo kiểm toán năm 2016 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO trân trọng thông báo báo cáo kiểm toán năm 2016: [Tải về]