Thông tin chung

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐHĐCĐ TN NĂM 2022;

NQ HĐQT TRIỆU TẬP HỌP ĐHĐCĐ TN NĂM 2022;

TB CỦA VSD VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM DỰ ĐHĐCĐ TN NĂM 2022;

THƯ MỜI;

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ-ỦY QUYỀN;

QUY CHẾ LÀM VIỆC;

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022;

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT;

TỜ TRÌNH QUYẾT TOÁN THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2022;

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LNST NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022;

TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2022;

TỜ TRÌNH BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CỘNG TY;

TỜ TRÌNH THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT;

DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT;

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY HỌP ĐHĐCĐ TN NĂM 2022;

BIÊN BẢN + NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

 

 

Bài Viết Liên Quan