Thông tin chung

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THƯ MỜI HỌP;

CHƯƠNG TRÌNH HỌP;

QUY CHẾ LÀM VIỆC;

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ-ỦY QUYỀN;

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023;

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT;

TỜ TRINH PHÂN PHỐI LNST NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023;

TỜ TRÌNH Q.TOÁN THÙ LAO HĐQT&BKS NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT&BKS NĂM 2023;

TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CTY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2023;

TỜ TRÌNH BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH;

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ TN NĂM 2023;

NGHỊ QUYẾT + BIÊN BẢN ĐHĐCĐ TN NĂM 2023;

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 NGÀY 26/6/2023:

 

 

 

Bài Viết Liên Quan