Thông tin chung

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

*Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

Thư mời họp

Chương trình họp

Quy chế làm việc

Quy chế bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025)

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Báo cáo Ban kiểm soát

Tờ trình phương án phân phối LNST năm 2019 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020

Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2020

Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Giấy xác nhận tham dự – ủy quyền

Biên bản họp nhóm

Mẫu sơ yếu lý lịch

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

Biên bản họp ĐHĐCĐ TN 2020

Nghị Quyết ĐHĐCĐ TN 2020

Một số hình ảnh của họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Bài Viết Liên Quan