Đại hội cổ đông thường niên

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

*Tài liệu Đại hội cổ đông EMESCO 2019:

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ -ỦY QUYỀN

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TỜ TRÌNH QUYẾT TOÁN & KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2018

TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN BCTC NĂM 2019

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LNST NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

* BIÊN BẢN+NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

NGHỊ QUYÊT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

*Một số hình ảnh của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

 

Bài Viết Liên Quan