Quan hệ cổ đông

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017
Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017 Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2017 tại liên kết sau: Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017
Giải trình thay đổi chỉ tiêu LNST Quý 1 năm 2017 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO giải trình thay đổi chỉ tiêu LNST Quý 1 năm 2017: Giai trinh thay doi chi tieu LNST Quy 1-2017 so voi Quy 1-2016
Báo cáo kiểm toán năm 2017
Báo cáo kiểm toán năm 2017 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO trân trọng thông báo Báo cao kiểm toán năm 2017: [Xem trực tuyến]
Báo cáo kiểm toán năm 2016
Báo cáo kiểm toán năm 2016 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO trân trọng thông báo báo cáo kiểm toán năm 2016: [Tải về]
Báo cáo kiểm toán năm 2015
Báo cáo kiểm toán năm 2015 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO trân trọng thông báo Báo cáo kiểm toán năm 2015: [Tải về]
Báo cáo kiểm toán năm 2014
Báo cáo kiểm toán năm 2014 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO trân trọng thông báo Báo cáo kiểm toán năm 2014: [Tải về]
Báo cáo kiểm toán năm 2013
Báo cáo kiểm toán năm 2013 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO trân trọng thông báo Bảo cáo kiểm toán năm 2013: [Tải về]
Báo cáo kiểm toán năm 2012
Báo cáo kiểm toán năm 2012 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO trân trọng thông báo Báo cáo kiểm toán năm 2012: [Tải về]
Báo cáo kiểm toán năm 2010
Báo cáo kiểm toán năm 2010 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO trân trọng công bố bản Báo cáo kiểm toán năm 2010 tại đây: [Tải về]