Quan hệ cổ đông

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

EMESCO mời họp Đại hội cổ đông thường niên Báo cáo của TGĐ về kết quả SXKD năm 2010, Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2011, Báo cáo tài chính 2010 đã được kiểm toán; Các tờ trình đại hội (tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2011, Tờ trình về Phương án và mức chi trả cổ tức năm 2010, Tờ trình về Phương án lựa chọn...
Đọc Thêm

Báo cáo thường niên năm 2017
Báo cáo thường niên năm 2017 CTy Emesco trân trọng thông báo Báo cáo thường niên năm 2017 BAO CAO THUONG NIEN 2017
Điều lệ Công ty CP Thiết bị phụ tùng cơ điện
Điều lệ Công ty CP Thiết bị phụ tùng cơ điện Công ty CP Thiết bị phụ tùng cơ điện trân trọng công bố bản điều lệ công ty tại đây: ĐIỀU LỆ CÔNG TY