Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2019 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
THÔNG BÁO CỦA VSD VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CK CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018 (16/7/2019) THÔNG BÁO CỦA VSD VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CK
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018 (16/7/2019) THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

*Tài liệu Đại hội cổ đông EMESCO 2019: GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ -ỦY QUYỀN CHƯƠNG TRÌNH HỌP QUY CHẾ LÀM VIỆC TỜ TRÌNH QUYẾT TOÁN & KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2018 TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN BCTC NĂM 2019 TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LNST NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019 BÁO...
Đọc Thêm

Thư mời họp Đại hội Cổ đông 2019
Thư mời họp Đại hội Cổ đông 2019 Thư mời họp Đại hội Cổ đông 2019: Mời xem tại file
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (13/6/2019) và xác nhận danh sách người sở hữu CK
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (13/6/2019) và xác nhận danh sách người sở hữu CK Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu CK: TB danh sách người sở hữu CK (VSD)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:  Link công văn chính thức
Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công văn chấp thuận gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện CV chấp thuận gia hạn
Báo cáo thường niên năm 2018
Báo cáo thường niên năm 2018 Công ty EMESCO trân trọng báo cáo Quý cổ đông : BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018