Quan hệ cổ đông

Báo cáo thường niên năm 2018
Báo cáo thường niên năm 2018 Công ty EMESCO trân trọng báo cáo Quý cổ đông : BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Báo cáo tài chính tổng hợp 2018 của công ty Emesco
Báo cáo tài chính tổng hợp 2018 của công ty Emesco Công ty EMESCO trân trọng gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 tại liên kết sau: [Xem Báo cáo]
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018: [ Xem tài liệu ]
Báo cáo danh sách cổ đông lớn năm 2018
Báo cáo danh sách cổ đông lớn năm 2018 DANH SACH CỔ ĐÔNG LỚN
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Các tài liệu của đại hội : Chương trình Đại hội cổ đông 2018 Báo cáo của ban kiểm soát 2018 Báo cáo kết quả SXKD 2017 và kế hoạch 2018 của HĐQT và Ban điều hành Tờ trình phân phối LNST 2017 và phương án cổ tức 2018 Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch...
Đọc Thêm

Thông báo của TT lưu ký CK VN về đăng ký ngày cuối cùng ngày 24.07.2018
Thông báo của TT lưu ký CK VN về đăng ký ngày cuối cùng ngày 24.07.2018 Thông báo của trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam về đăng ký ngày cuối cùng ngày 24.07.2018. Xem tại đây: TB CỦA TT LƯU KÝ CK
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền. Xem chi tiết tại đây: THONG BAO VE NGAY DKCC
Quy chế nội bộ về quản trị công ty
Quy chế nội bộ về quản trị công ty CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN (EMESCO) trân trọng thông báo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại liên kết sau: [ Xem tài liệu ]
Công văn chấp thuận gia hạn ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Công văn chấp thuận gia hạn ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công văn chấp thuận gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội, xem chi tiết tại đây: CV chấp thuận gia hạn ĐH CĐTN 2018