Quan hệ cổ đông

Giải trình thay đổi chỉ tiêu LNST Quý 1 năm 2017 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO giải trình thay đổi chỉ tiêu LNST Quý 1 năm 2017: Giai trinh thay doi chi tieu LNST Quy 1-2017 so voi Quy 1-2016
Báo cáo kiểm toán năm 2017
Báo cáo kiểm toán năm 2017 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO trân trọng thông báo Báo cao kiểm toán năm 2017: [Xem trực tuyến]
Báo cáo kiểm toán năm 2016
Báo cáo kiểm toán năm 2016 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO trân trọng thông báo báo cáo kiểm toán năm 2016: [Tải về]
Báo cáo kiểm toán năm 2015
Báo cáo kiểm toán năm 2015 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO trân trọng thông báo Báo cáo kiểm toán năm 2015: [Tải về]
Báo cáo kiểm toán năm 2014
Báo cáo kiểm toán năm 2014 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO trân trọng thông báo Báo cáo kiểm toán năm 2014: [Tải về]
Báo cáo kiểm toán năm 2013
Báo cáo kiểm toán năm 2013 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO trân trọng thông báo Bảo cáo kiểm toán năm 2013: [Tải về]
Báo cáo kiểm toán năm 2012
Báo cáo kiểm toán năm 2012 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO trân trọng thông báo Báo cáo kiểm toán năm 2012: [Tải về]
Báo cáo kiểm toán năm 2010
Báo cáo kiểm toán năm 2010 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO trân trọng công bố bản Báo cáo kiểm toán năm 2010 tại đây: [Tải về]
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

EMESCO mời họp Đại hội cổ đông thường niên Báo cáo của TGĐ về kết quả SXKD năm 2010, Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2011, Báo cáo tài chính 2010 đã được kiểm toán; Các tờ trình đại hội (tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2011, Tờ trình về Phương án và mức chi trả cổ tức năm 2010, Tờ trình về Phương án lựa chọn...
Đọc Thêm