Quan hệ cổ đông

Ngày đăng ký cuối cùng dự ĐHCĐ năm 2018
Ngày đăng ký cuối cùng dự ĐHCĐ năm 2018 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (VSD) vào mục đại hội cổ đông năm 2018, chi tiết tại liên kết sau : [TB ĐHCĐ 2018]
Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017
Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017 Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2017 tại liên kết sau: Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017
Giải trình thay đổi chỉ tiêu LNST Quý 1 năm 2017 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO giải trình thay đổi chỉ tiêu LNST Quý 1 năm 2017: Giai trinh thay doi chi tieu LNST Quy 1-2017 so voi Quy 1-2016
Báo cáo kiểm toán năm 2017
Báo cáo kiểm toán năm 2017 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO trân trọng thông báo Báo cao kiểm toán năm 2017: [Xem trực tuyến]
Báo cáo kiểm toán năm 2016
Báo cáo kiểm toán năm 2016 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO trân trọng thông báo báo cáo kiểm toán năm 2016: [Tải về]
Báo cáo kiểm toán năm 2015
Báo cáo kiểm toán năm 2015 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO trân trọng thông báo Báo cáo kiểm toán năm 2015: [Tải về]
Báo cáo kiểm toán năm 2014
Báo cáo kiểm toán năm 2014 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO trân trọng thông báo Báo cáo kiểm toán năm 2014: [Tải về]
Báo cáo kiểm toán năm 2013
Báo cáo kiểm toán năm 2013 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO trân trọng thông báo Bảo cáo kiểm toán năm 2013: [Tải về]
Báo cáo kiểm toán năm 2012
Báo cáo kiểm toán năm 2012 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO trân trọng thông báo Báo cáo kiểm toán năm 2012: [Tải về]