Thông tin chung

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (13/6/2019) và xác nhận danh sách người sở hữu CK
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (13/6/2019) và xác nhận danh sách người sở hữu CK Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu CK: TB danh sách người sở hữu CK (VSD)
Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công văn chấp thuận gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện CV chấp thuận gia hạn
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018: [ Xem tài liệu ]
Báo cáo danh sách cổ đông lớn năm 2018
Báo cáo danh sách cổ đông lớn năm 2018 DANH SACH CỔ ĐÔNG LỚN
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Các tài liệu của đại hội : Chương trình Đại hội cổ đông 2018 Báo cáo của ban kiểm soát 2018 Báo cáo kết quả SXKD 2017 và kế hoạch 2018 của HĐQT và Ban điều hành Tờ trình phân phối LNST 2017 và phương án cổ tức 2018 Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch...
Đọc Thêm

Thông báo của TT lưu ký CK VN về đăng ký ngày cuối cùng ngày 24.07.2018
Thông báo của TT lưu ký CK VN về đăng ký ngày cuối cùng ngày 24.07.2018 Thông báo của trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam về đăng ký ngày cuối cùng ngày 24.07.2018. Xem tại đây: TB CỦA TT LƯU KÝ CK
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền. Xem chi tiết tại đây: THONG BAO VE NGAY DKCC
Quy chế nội bộ về quản trị công ty
Quy chế nội bộ về quản trị công ty CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN (EMESCO) trân trọng thông báo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại liên kết sau: [ Xem tài liệu ]
Báo cáo thường niên năm 2017
Báo cáo thường niên năm 2017 CTy Emesco trân trọng thông báo Báo cáo thường niên năm 2017 BAO CAO THUONG NIEN 2017