Thông tin chung

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

*TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 GỒM:

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ-ỦY QUYỀN;

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD 2020 VÀ KẾ HOẠCH 2021;

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT;

TỞ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP BCTC 2021;

TỜ TRÌNH THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT;

DỰ THẢO QUY CHẾ CỦA BAN KIỂM SOÁT;

 

 

Bài Viết Liên Quan