Báo cáo thường niên

Báo cáo kiểm toán năm 2015
Báo cáo kiểm toán năm 2015 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO trân trọng thông báo Báo cáo kiểm toán năm 2015: [Tải về]
Báo cáo kiểm toán năm 2014
Báo cáo kiểm toán năm 2014 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO trân trọng thông báo Báo cáo kiểm toán năm 2014: [Tải về]
Báo cáo kiểm toán năm 2013
Báo cáo kiểm toán năm 2013 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO trân trọng thông báo Bảo cáo kiểm toán năm 2013: [Tải về]
Báo cáo kiểm toán năm 2012
Báo cáo kiểm toán năm 2012 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO trân trọng thông báo Báo cáo kiểm toán năm 2012: [Tải về]
Báo cáo kiểm toán năm 2010
Báo cáo kiểm toán năm 2010 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nông nghiệp – EMESCO trân trọng công bố bản Báo cáo kiểm toán năm 2010 tại đây: [Tải về]