Đại hội cổ đông thường niên

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN V/V SỬA ĐỔI, BS ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

TB CHỐT DANH SÁCH LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CỦA CÔNG TY;

TB CỦA T.TÂM LƯU KÝ CK VỀ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

TT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ;

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG;

Phụ lục I- SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY;

Phụ lục II – SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY;

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

 

Bài Viết Liên Quan