Đại hội cổ đông thường niên

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM;

BÁO-CÁO-KẾT-QUẢ-SXKD-2020-VÀ-KẾ-HOẠCH-2021;

BÁO-CÁO-CỦA-BAN-KIỂM-SOÁT;

TỜ TRÌNH QUYẾT TOÁN THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2021;

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LNST NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021;

TỞ-TRÌNH-LỰA-CHỌN-ĐƠN-VỊ-KIỂM-TOÁN-ĐỘC-LẬP-BCTC-2021;

TỜ TRÌNH THÔNG QUA CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN;

THÔNG BÁO XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN;

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN;

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ TN 2021;

NGHỊ QUYẾT+ BIÊN BẢN ĐHĐCĐ NĂM 2021

 

 

Bài Viết Liên Quan